Nawigacja

Rada Rodziców Zebrania i konsultacje Ubezpieczenie Dofinansowanie zakupu podręczników Stypendium szkolne Obiady - karta zgłoszenia, opłaty za okres I - VI 2018 Komunikat w sprawie wykazu podręczników Informacje

 

Informacja dotycząca ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2016/2017

 

Zgodnie z rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1045 ) oraz uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:

1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy VI szkoły podstawowej.

Wnioski wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy składać w terminie do dnia 9 września br. w pokoju nr 107.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
    ul. Mieszka I 18
    15-054 Bia­ły­stok
  • tel. 85 73 23 000
    fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć